Hlasování per rollam – výsledek

Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Řeporyje II, IČ: 638 339 05, rozhodl o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze, v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, z důvodu přijatých mimořádných opatření státu při epidemii a s ohledem na zdraví našich členů.

Výbor předložil tímto členům organizace k přijetí tyto navrhovaná usnesení:

1. „Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření za 2020.“

Zpráva o hospodaření byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

2. „Členská schůze schvaluje rozpočet na rok 2021.“

Rozpočet byl zaslán s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

3. „Členská schůze schvaluje účelové příspěvky na rok 2021:

Nájem 10 500 Kč – nečlenové DZO, členové DZO 2700 Kč a 1800 Kč menší zahrádky

Fond oprav 100 Kč

Provoz 2100 Kč

se splatností do 30. dubna 2021.“

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

4. „Členská schůze schvaluje Výroční zprávu za rok 2020.“

Výroční zpráva byla zaslána s návrhem na rozhodnutí mimo zasedání.

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

PROPROTIZDRŽEL SE
 80 0 0

Hlasovalo 80 členů osady z celkového počtu 106 členů v době hlasování. Pro bylo 80 to dělá 75,5% členů. Tímto bylo usnesení pro rok 2021 schváleno.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování.

Datum: 11.4.2021

Za výbor

Jméno a příjmení                                                       jméno a příjmení

Vladimír Biener, v.r.                                                 Ing. Milan Hromádko, v.r. Předseda                                                                    Místopředseda

Kontrola komínů 20

V sobotu dne 7. listopadu 2020 v době od 8,00 do 10,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 21.11.2020 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 1.11.2020.

Výbor ZO

Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 20.6.2020 od 14,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 15.6.2019
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2019
 3. Revizní zprávu za rok 2019
 4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 41 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal: Hromádko, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r.

Kontejnery 2020

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 11.7.2020 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

Pozvánka na VČS Družstva ZO ČZSŘeporyje II

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 20. června 2020 v 14,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2019
 • Revizní zpráva za rok 2019
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V Praze dne 3.6.2020

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Pozvánka na VČS ZO ČZS ŘeporyjeII

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

20.6.2020 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2019
 • zpráva o hospodaření za rok 2019
 • revizní zpráva za rok 2019
 • návrh rozpočtu na rok 2020
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • vyloučení člena Jana Javůrka
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II