Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 4. 6. 2022 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 27.6.2021
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2021
 3. Revizní zprávu za rok 2021
 1. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku
 2. Nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise
 3. Odkoupení pozemků

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 49 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            Hromádko, v.r.

Ověřil:             Hájek, v.r.

POZVÁNKA

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 4. června 2022 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2021
 • Revizní zpráva za rok 2021
 • Schválení účetní závěrky
 • Volba představenstva a KK
 • Projednání a schválení nákupu pozemků
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka.

V Praze dne 17. 5. 2022                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu, budou přistaveny

v sobotu 14.5.2022 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

Pozvánka na VČS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

30.4.2022 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2021
 • zpráva o hospodaření za rok 2021
 • revizní zpráva za rok 2021
 • návrh rozpočtu na rok 2022
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pokud se nemůžete zúčastnit VČS, pověřte PM rodinného příslušníka nebo souseda, aby byla VČS usnášeníschopná.

Revize komínů

V sobotu dne 13. listopadu 2021 v době od 8,00 do 9,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 27.11.2021 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 7.11.2021.

Výbor ZO

Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 27.6.2021 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 20.6.2020
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2020
 3. Revizní zprávu za rok 2020
 1. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku
 2. Postup Představenstva ve věci vyloučení pana Javůrka

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 43 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal: Hromádko, v.r.

Novotný, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r.

Pozvánka na VČS Družstva ZO ČZS Řeporyje

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v neděli  dne 27. června 2021 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2020
 • Revizní zpráva za rok 2020
 • Schválení účetní závěrky
 • Vyloučení člena pana Javůrka dle čl. 12, bod 4 Stanov družstva
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

S ohledem na současnou situaci doporučujeme účast jen jednoho člena za zahrádku. Účastníci VČS musí mít nasazen respirátor nebo nanoroušku.

V Praze dne 10.6.2021                                                                            

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II