Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 16.6.2018 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 17.6.2017
 1. Zprávu o hospodaření za rok 2017
 2. Revizní zprávu za rok 2017
 3. Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk
 4. Odkup pozemku 425/2 o výměře 128 m2 za schválenou cenu
 5. Materiály GDPR
 6. ČS u notářky za účasti schválených zplnomocněných zástupců

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Pokračovat v odkupu pozemku 425/2 o výměře 128 m2
 3. Zasílat stížnosti na sousední neudržovaný pozemek
 4. Doplnit návrh stanov v bodě 13/1

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 2. Uhradit dlužné částky do 31.8.2018
 3. Do 30.9.2018 podepsat Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Pro usnesení hlasovalo:  40 členů     proti:  0    zdrželo se:  0

Zapsal: Fojtík, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r,