Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu, budou přistaveny

v sobotu 14.5.2022 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

Pozvánka na VČS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

30.4.2022 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

  • zahájení
  • volba orgánů schůze
  • výroční zpráva za rok 2021
  • zpráva o hospodaření za rok 2021
  • revizní zpráva za rok 2021
  • návrh rozpočtu na rok 2022
  • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
  • organizační záležitosti
  • různé
  • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pokud se nemůžete zúčastnit VČS, pověřte PM rodinného příslušníka nebo souseda, aby byla VČS usnášeníschopná.