Usnesení VČS DZO 2023

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 4. 6. 2023 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 4.6.2022
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2022
 3. Revizní zprávu za rok 2022
 4. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Zřídit účet u další banky a rozdělit finanční prostředky tak, aby se na žádném účtu nenacházely finanční prostředky nad rámec limitu zákonného pojištění vkladů

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 43 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            JUDr.  Petr Novotný, v.r.

Ověřil:             Ing. Karel Hájek, v.r.

VČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v neděli  dne 4. června 2023 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Revizní zpráva za rok 2022
 • Schválení účetní závěrky
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 15. 5. 2023                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Výroční členská schůze

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

29.4.2023 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2022
 • zpráva o hospodaření za rok 2022
 • revizní zpráva za rok 2022
 • návrh rozpočtu na rok 2023
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Revize komínů 2022

V sobotu dne 5. listopadu 2022 v době od 8,00 do 9,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 19.11.2022 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 27.10.2022.

Výbor ZO

Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 4. 6. 2022 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 27.6.2021
 2. Zprávu o hospodaření za rok 2021
 3. Revizní zprávu za rok 2021
 1. Převedení hospodářského výsledku do nerozděleného zisku
 2. Nově zvolené členy představenstva a kontrolní komise
 3. Odkoupení pozemků

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres

Pro usnesení hlasovalo: 49 členů, proti: 0, zdrželo se: 0     

Zapsal:            Hromádko, v.r.

Ověřil:             Hájek, v.r.

POZVÁNKA

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 4. června 2022 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2021
 • Revizní zpráva za rok 2021
 • Schválení účetní závěrky
 • Volba představenstva a KK
 • Projednání a schválení nákupu pozemků
 • Diskuze
 • Různé
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka.

V Praze dne 17. 5. 2022                                                                          

Ing. Karel Hájek

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu, budou přistaveny

v sobotu 14.5.2022 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, asfaltové lepenky, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO