revize komínů 2016

!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!!

V sobotu dne 12. listopadu 2016 v době od 8,00 do 11,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 26.11.2016 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 5.11.2016.

Výbor ZO

Usnesení mČS ZO ČZS Řeporyje II z 1.10.2016

USNESENÍ

 z mimořádné členské schůze ZO ČZS Řeporyje II ze dne 1.10.2016 v Řeporyjích

 Mimořádná členská schůze:

 1. b e r e  n a  v ě d o m í :

 

informaci a žádost části členů na převod zahradních domků ze ZO ČZS Řeporyje II na stávající uživatele

2.  u k l á d á :

výboru ZO ČZS Řeporyje II, společně se jmenovanými zástupci za navrhovatele př. Kunclovou, Fiřtík-Brotánkovou a Novým prověřit možnosti realizace převodu zahradních domků, vč. legislativních a finanční nároků spojených s převodem a dalším fungování osady.

Termín: do výroční členské schůze v dubnu 2017.

Hlasování o usnesení:

Pro: …71….   Proti: ……0…….       Zdrželo se: …0……..

Zapsal : př. Šercl v.r.

Usnesení ČS DZO

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 15.9.2016 od 17,30 hodin v zasedací síni Mero.

 

Návrh – členská schůze DZO schvaluje Stanovy v předloženém znění.

Pro usnesení hlasovalo: 21členů     proti: 18    zdrželo se: 3

Návrh nebyl přijat.

 

Zapsala: A. Kunclová

Ověřil: K. Hájek, v.r.

pozvánka na mimořádnou ČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

 

P O Z V Á N K A

 na mimořádnou členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II svolanou na žádost části členů, která se koná v sobotu

1.10.2016 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

 

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • Projednání návrhu části členů na převod zahradních domků ze ZO ČZS Řeporyje II na stávající uživatele.
 • schválení usnesení

 

Ing. Vladimír Přílepek, v. r.

místopředseda ZO ČZS Řeporyje II

 

 

 

 

ČS DZO

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II,

se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Pod Zahrádkami 589, PSČ 155 00

Představenstvo Družstva ZO ČZS Řeporyje II svolává členskou schůzi družstva,

na den 15.9.2016 v 17:30 hodin

do  zasedací síně Mero, Praha 1, Senovážné nám. 24, 3. patro.

Program schůze:

 • Volba orgánů schůze
 • Projednání a schválení změn stanov družstva v souvislosti s novou právní úpravou.
 • Schválení usnesení

Na schůzi si vezměte svůj občanský průkaz.

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze. Plná moc musí být na schůzi předložena v originále.

 

V Praze dne 29.8.2016

 

Ing. Karel Hájek, v.r.
Předseda představenstva
Družstvo ZO ČZS Řeporyje II

Přílohy:

Usnesení VČS DZO z 30.6.2016

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 30.6.2016 od 18,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

 

Členská schůze DZO schvaluje:

 • Zprávu o činnosti od členské schůze konané 16.6.2015
 • Zprávu o hospodaření za rok 2015
 • Revizní zprávu za rok 2015
 • Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 • Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

 •  Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 • Uhradit dlužné částky do 31.8.2016

 

Pro usnesení hlasovalo: 33 členů, proti: 1, zdržel se: 1

Zapsal: Mgr. Jiří Světlý

Ověřil: Ing. Karel Hájek

 

Pozvánka na VČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná ve čtvrtek  dne 30. června 2016 v 18,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

 

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2015
 • Revizní zpráva za rok 2015
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

 

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

Ing. Karel Hájek, v.r.

ZO ČZS Řeporyje II

předseda Družstva

 

V Praze dne 14.6.2016

 

 

 

 

Pozvánka na VČS

 • ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

 

P O Z V Á N K A

 

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

 

30.4.2016 v 10,00 hodin

 

v klubovně osady.

 

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2015
 • zpráva o hospodaření za rok 2015
 • revizní zpráva za rok 2015
 • návrh rozpočtu na rok 2016
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • vystoupení př. Kunclové na její žádost
 • ukončení členství manželů Kunclových v ČZS
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast předseda ZO ČZS Řeporyje II

Mgr. Miroslav Dvořák, v. r.