Pozvánka na VČS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

29.4.2017 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2016
 • zpráva o hospodaření za rok 2016
 • revizní zpráva za rok 2016
 • návrh rozpočtu na rok 2017
 • volba předsedy
 • zpráva skupiny pro přípravu převodu zahradních domků
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

 

Mgr. Miroslav Dvořák, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Přednášky 2017

Praha město

 

Program školení na rok 2017

Pozvánka na cyklus přednášek oblastního školení pro odborné instruktory a všechny zahrádkáře Prahy a Středočeského kraje

Školení se koná v budově ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 vždy od 9 do 13-14 hodin.

Dopravní spojení: – autobusem MHD č. 101 ze zastávky Skalka do zastávky Královická (3. zastávka – na znamení!). – pěšky cca 12 minut od Metra Skalka ulicí Vyžlovská – Přetlucká, viz plánek

Program:

 • 7. 1. 2017 Zelinářství od A do Z – Ing František Pazdera (SZŠ Rakovník)
 • 21. 1. 2017 Pěstování meruněk a broskvoní na zahrádce – Jaroslav Kraus (odborný instruktor ČZS)
 • 4. 2. 2017 Hnojiva, podpůrné a biologické prostředky, dusíkaté vápno – Ing. Josef Balda (Fertistav) Chemická ochrana rostlin a nové trendy – Ing. Pavel Hasman (Lovela Terezín)
 • 18. 2. 2017 Asijské hrušně, maliny, aostružiny a drobné ovoce – Ing. Ivan Dvořák (Ústředí ČZS)
 • 4. 3. 2017 Léčivé houby a jejich účinky na lidský organizmus – Ing. Jiří Baier
 • 18. 3. 2017 Agrotechnika, ochrana rostlin, hnojení nové odrůdy zeleniny pěstování česneku – Radek Aust (MoravoSeed)

Srdečně Vás zveme na uvedená sobotní dopoledne za symbolické vstupné 15 Kč

Zahrádkářské přednášky

Dovolujeme si vás pozvat na zahrádkářské přednášky pro širokou veřejnost.

Přednášky se konají ve spolupráci se Stanicí mladých přírodovědců DDM, v prostorách Stanice, Drtinova 1a, Praha 5 – Smíchov (cca 500 m od stanice Metro Anděl – nad poliklinikou Kartouzská).

Přednášky začínají v 18 hodin. V době od 17 do 18 hodin je plánována prohlídka Stanice mladých přírodovědců, především skleníků a terária s tropickými plazy.

Konec přednášek je plánován na 20 hodin. U každé přednášky je počítáno s prostorem na odbornou diskusi.

PROGRAM

 • 15. 2. 2017 Pokojové květiny – nové druhy květin, pěstování, péče, ochrana před chorobami a škůdci. Ing. Naděžda Fusková (Střední stavební a zahradnická škola Praha 9)
 • 22. 2. 2017 Bylinky, tonizující a kořeninové rostliny – pěstování doma za oknem – na balkoně, využití. Nové druhy léčivek pro posílení imunity Ing. Marie Havlíčková (Střední stavební a zahradnická škola Praha 9)

 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Praha město Přetlucká 130, 100 00 Praha 10, č.zo: 800000, IČO: , tel. 720 970 264

 

revize komínů 2016

!!!!!!!!!!!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!!!!!!!!!!!!

V sobotu dne 12. listopadu 2016 v době od 8,00 do 11,00 hodin proběhne revize komínů v osadě. Každý uživatel zahradního domku s komínem je povinen v této době zpřístupnit zahrádku a zahradní domek firmě provádějící revizi. U komína musí být přístupna i komínová dvířka. V případě neumožnění přístupu je uživatel povinen do 26.11.2016 odevzdat na výbor Zprávu o revizi komínu, ne starší než 14 dní, kterou si zajistí na vlastní náklady.

Kdo komín nepoužívá, oznámí písemně výboru tuto skutečnost do 5.11.2016.

Výbor ZO

Usnesení mČS ZO ČZS Řeporyje II z 1.10.2016

USNESENÍ

 z mimořádné členské schůze ZO ČZS Řeporyje II ze dne 1.10.2016 v Řeporyjích

 Mimořádná členská schůze:

 1. b e r e  n a  v ě d o m í :

 

informaci a žádost části členů na převod zahradních domků ze ZO ČZS Řeporyje II na stávající uživatele

2.  u k l á d á :

výboru ZO ČZS Řeporyje II, společně se jmenovanými zástupci za navrhovatele př. Kunclovou, Fiřtík-Brotánkovou a Novým prověřit možnosti realizace převodu zahradních domků, vč. legislativních a finanční nároků spojených s převodem a dalším fungování osady.

Termín: do výroční členské schůze v dubnu 2017.

Hlasování o usnesení:

Pro: …71….   Proti: ……0…….       Zdrželo se: …0……..

Zapsal : př. Šercl v.r.

Usnesení ČS DZO

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 15.9.2016 od 17,30 hodin v zasedací síni Mero.

 

Návrh – členská schůze DZO schvaluje Stanovy v předloženém znění.

Pro usnesení hlasovalo: 21členů     proti: 18    zdrželo se: 3

Návrh nebyl přijat.

 

Zapsala: A. Kunclová

Ověřil: K. Hájek, v.r.

pozvánka na mimořádnou ČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

 

P O Z V Á N K A

 na mimořádnou členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II svolanou na žádost části členů, která se koná v sobotu

1.10.2016 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

 

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • Projednání návrhu části členů na převod zahradních domků ze ZO ČZS Řeporyje II na stávající uživatele.
 • schválení usnesení

 

Ing. Vladimír Přílepek, v. r.

místopředseda ZO ČZS Řeporyje II

 

 

 

 

ČS DZO

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II,

se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Pod Zahrádkami 589, PSČ 155 00

Představenstvo Družstva ZO ČZS Řeporyje II svolává členskou schůzi družstva,

na den 15.9.2016 v 17:30 hodin

do  zasedací síně Mero, Praha 1, Senovážné nám. 24, 3. patro.

Program schůze:

 • Volba orgánů schůze
 • Projednání a schválení změn stanov družstva v souvislosti s novou právní úpravou.
 • Schválení usnesení

Na schůzi si vezměte svůj občanský průkaz.

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze. Plná moc musí být na schůzi předložena v originále.

 

V Praze dne 29.8.2016

 

Ing. Karel Hájek, v.r.
Předseda představenstva
Družstvo ZO ČZS Řeporyje II

Přílohy:

Usnesení VČS DZO z 30.6.2016

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 30.6.2016 od 18,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

 

Členská schůze DZO schvaluje:

 • Zprávu o činnosti od členské schůze konané 16.6.2015
 • Zprávu o hospodaření za rok 2015
 • Revizní zprávu za rok 2015
 • Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 • Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS

Členská schůze ukládá členům:

 •  Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 • Uhradit dlužné částky do 31.8.2016

 

Pro usnesení hlasovalo: 33 členů, proti: 1, zdržel se: 1

Zapsal: Mgr. Jiří Světlý

Ověřil: Ing. Karel Hájek