Pražské zahrádkové osady

Výstava mapuje osobitý svět pražských zahrádkových osad a představuje jejich vývoj v historickém a zahraničním kontextu.

Městské zahrádkové kolonie, předchůdkyně těch dnešních, jsou součástí evropských a amerických měst od druhé poloviny 19. století. Na přelomu 19. a 20. století se zahrádkové osady objevily i v Čechách. Zahrádkářství v českých zemích má svá specifika vyplývající jak z historického vývoje ve 20. století, tak i ze zvláštní postsocialistické situace, v níž se česká společnost nachází. Od svého počátku do současnosti zahrádky představují možnost odpočinout si od ruchu velkoměsta a příležitost vypěstovat si vlastníma rukama ovoce a zeleninu.

Zahrádkaření je široce rozšířený koníček, který není omezen na jednu společenskou vrstvu nebo profesi, zahrádkaření se věnují mladí i staří, muži i ženy, jednotlivci i celé rodiny. O jejich zájmu vypovídá řada časopisů, televizních a rozhlasových pořadů, webových stránek i zájmových sdružení.

Evropská liga zahrádkářů, která sdružuje zahrádkáře ze 14 zemí Evropy, zastupuje přes 3 milióny zahrádkářů. K nim je třeba ještě připočíst zahrádkáře Českého zahrádkářského svazu, největší české zájmové organizace, který ale není členem Evropské ligy a sdružuje téměř 170 tisíc členů ze zahrádkových osad i z přídomních zahrádek a specializovaných klubů v 2 770 místních organizacích. Mnozí naši zahrádkáři a zahrádkové osady však nejsou členy svazu, a proto je počet zahrádkářů v Čechách ještě vyšší.

Údaje o počtu osad, které v Praze existují, se liší. Podle studie vypracované pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy v roce 2012 je v hlavním městě necelých tři sta osad zaujímajících plochu 730 hektarů. Většina těchto osad je „živá“. Menší polovina z nich je součástí Českého zahrádkářského svazu. Některé zdroje uvádějí až téměř dvojnásobné množství osad s počtem přesahujícím čtyři stovky těch fungujících. Nejmenší pražské osady nedosahují ani 4 000 m2, např. asi nejmenší osada Holyně – Ve Skalách zaujímá necelých 2 500 m2. Naopak největší je osada v Lipencích s rozlohou přes 48 hektarů.

Výstava odkrývá kořeny zahrádkaření v Evropě a historii i současnost pražských osad. Ukazuje, v čem se jednotlivé osady liší a co je naopak pro všechny společné. Čtyřem vybraným pražským osadám (Libeň, Skalka, Jenerálka a Vinoř) se pak věnuje detailněji. Představeny jsou také čtyři osobnosti (M. Schreber, E. Howard, I. V. Mičurin, E. Štorch), které zahrádkaření nějakým způsobem ovlivnily.  Pro ilustraci je výstava doplněna informacemi a fotografiemi ze sedmi zahraničních zahrádkových osad (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Polsko, Německo, Rakousko a Dánsko).

Cílem výstavy není propagovat předem připravený názor na zahrádkové osady, proto je výstava sestavena z množství fotografií, map a plánů, aby si každý návštěvník mohl o zahrádkaření a zahrádkářích vytvořit svou vlastní představu.

Místo konání výstavy: Sál architektů, 4. patro Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1
Termín: 6. 6. – 6. 10. 2013
Otevírací doba: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00
Vstupné: zdarma

 

Pohár SNP 2013 – fotogalerie

Historie Zahrádkové osady v Řeporyjích

Vydejte se s námi na cestu do historie našich zahrádek

1938 – 1939
Zakládaní prvních zahrádek pod Bílým beránkem v oblasti dnešního sídliště Řepy. Historické kořeny naší osady.

1939 – 1945
Úroda na zahrádkách pomáhá zahrádkářům i jejich blízkým při zajišťování obživy za válečného zásobování během okupace

1945 – 1976
S měnícím se ekonomickým i sociálním prostředím se mění i cíle a náplň činnosti zahrádkářů. Od poválečného úsilí zajistit rodiny základními potravinami a zajistit bohatší a zdravější jídelníček, přes období, kdy svou činností produkovali ovoce a zeleninu, která se v obchodech nedala koupit vůbec nebo v čerstvé formě až po ekologickou výrobu ovoce a zeleniny.

1976 – 1978
Smutné období, kdy zahrádková osada Řepy musela ustoupit budovanému sídlišti Řepy. Současně, ale probíhá radostnější budování nové osady na pozemcích v Řeporyjích, které stát na žádost Svazu zahrádkářů a drobných pěstitelů a za podpory místního národního výboru Řeporyje poskytl jako náhradu za zabrané pozemky. Osada spolupracuje s obcí i na budování veřejně prospěšných staveb.

1978 – dnes
Je dokončena výstavba osady a zkolaudována na základě územního rozhodnutí a stavebního povolení. Členové se mohou opět vrátit ke své oblíbené činnosti. Nové pozemky jsou velmi špatné bonity, místy zavezené různým odpadem ze staveb v okolí. V prvních letech desítky nákladních aut navážejí na zahrádky zeminu, aby bylo možno vytvořit podmínky pro pěstební činnost. Jsou odpracovány stovky hodin na elektrifikaci a rozvodech vody pro jednotlivé zahrádky.
Výsledkem je vzorová zahrádková osada moderního typu, která i v současné době splňuje požadavky na zahrádkářské aktivity v rámci EU:

  • Ekologická výroba ovoce a zeleniny
  • Výchova mladé generace k ekologii a ochraně přírody
  • Zřizování a údržba zeleně ve velkých městských aglomeracích
  • Naplňování doporučení EU pro volnočasové aktivity občanů sloužící k regeneraci

Dětský den 4. září 2004

ZO ČZS Řeporyje II pořádá na

zakončení prázdnin

v sobotu 4.9.2004

od 10,30 hodin

tradiční Dětský Den

Co sebou:

  • Dobrou náladu
  • Kolo, tříkolku nebo koloběžku
  • Sportovní oblečení
  • Na večer něco na opékání

Program:

10,30 – 10,45 presentace v klubovně

10,45 – 12,00 dopolední program

16,00 – 18,00 odpolední program

18,00 – 20,00 předání diplomů, táborák, opékání

Na Vaší účast se těší

realizační tým dětského dne:

Radka, Sylva, Mirka a Karel