Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 16.6.2018 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 17.6.2017
 1. Zprávu o hospodaření za rok 2017
 2. Revizní zprávu za rok 2017
 3. Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk
 4. Odkup pozemku 425/2 o výměře 128 m2 za schválenou cenu
 5. Materiály GDPR
 6. ČS u notářky za účasti schválených zplnomocněných zástupců

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Pokračovat v odkupu pozemku 425/2 o výměře 128 m2
 3. Zasílat stížnosti na sousední neudržovaný pozemek
 4. Doplnit návrh stanov v bodě 13/1

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 2. Uhradit dlužné částky do 31.8.2018
 3. Do 30.9.2018 podepsat Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Pro usnesení hlasovalo:  40 členů     proti:  0    zdrželo se:  0

Zapsal: Fojtík, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r,

Pozvánka na výroční ČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 16. června 2018 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2017
 • Revizní zpráva za rok 2017
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Odkup pozemku od Mč Řeporyje
 • Schválení dokumentů GDPR
 • Stanovy – další postup
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 30.5.2018

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery 2018

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 5.5.2018 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

 

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

 

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98,

155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

28.4.2018 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2017
 • zpráva o hospodaření za rok 2017
 • revizní zpráva za rok 2017
 • návrh rozpočtu na rok 2018
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pražské zahrádkové osady

Výstava mapuje osobitý svět pražských zahrádkových osad a představuje jejich vývoj v historickém a zahraničním kontextu.

Městské zahrádkové kolonie, předchůdkyně těch dnešních, jsou součástí evropských a amerických měst od druhé poloviny 19. století. Na přelomu 19. a 20. století se zahrádkové osady objevily i v Čechách. Zahrádkářství v českých zemích má svá specifika vyplývající jak z historického vývoje ve 20. století, tak i ze zvláštní postsocialistické situace, v níž se česká společnost nachází. Od svého počátku do současnosti zahrádky představují možnost odpočinout si od ruchu velkoměsta a příležitost vypěstovat si vlastníma rukama ovoce a zeleninu.

Zahrádkaření je široce rozšířený koníček, který není omezen na jednu společenskou vrstvu nebo profesi, zahrádkaření se věnují mladí i staří, muži i ženy, jednotlivci i celé rodiny. O jejich zájmu vypovídá řada časopisů, televizních a rozhlasových pořadů, webových stránek i zájmových sdružení.

Evropská liga zahrádkářů, která sdružuje zahrádkáře ze 14 zemí Evropy, zastupuje přes 3 milióny zahrádkářů. K nim je třeba ještě připočíst zahrádkáře Českého zahrádkářského svazu, největší české zájmové organizace, který ale není členem Evropské ligy a sdružuje téměř 170 tisíc členů ze zahrádkových osad i z přídomních zahrádek a specializovaných klubů v 2 770 místních organizacích. Mnozí naši zahrádkáři a zahrádkové osady však nejsou členy svazu, a proto je počet zahrádkářů v Čechách ještě vyšší.

Údaje o počtu osad, které v Praze existují, se liší. Podle studie vypracované pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy v roce 2012 je v hlavním městě necelých tři sta osad zaujímajících plochu 730 hektarů. Většina těchto osad je „živá“. Menší polovina z nich je součástí Českého zahrádkářského svazu. Některé zdroje uvádějí až téměř dvojnásobné množství osad s počtem přesahujícím čtyři stovky těch fungujících. Nejmenší pražské osady nedosahují ani 4 000 m2, např. asi nejmenší osada Holyně – Ve Skalách zaujímá necelých 2 500 m2. Naopak největší je osada v Lipencích s rozlohou přes 48 hektarů.

Výstava odkrývá kořeny zahrádkaření v Evropě a historii i současnost pražských osad. Ukazuje, v čem se jednotlivé osady liší a co je naopak pro všechny společné. Čtyřem vybraným pražským osadám (Libeň, Skalka, Jenerálka a Vinoř) se pak věnuje detailněji. Představeny jsou také čtyři osobnosti (M. Schreber, E. Howard, I. V. Mičurin, E. Štorch), které zahrádkaření nějakým způsobem ovlivnily.  Pro ilustraci je výstava doplněna informacemi a fotografiemi ze sedmi zahraničních zahrádkových osad (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Polsko, Německo, Rakousko a Dánsko).

Cílem výstavy není propagovat předem připravený názor na zahrádkové osady, proto je výstava sestavena z množství fotografií, map a plánů, aby si každý návštěvník mohl o zahrádkaření a zahrádkářích vytvořit svou vlastní představu.

Místo konání výstavy: Sál architektů, 4. patro Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1
Termín: 6. 6. – 6. 10. 2013
Otevírací doba: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00
Vstupné: zdarma