Kontejnery 2019

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 11.5.2019 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

 Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

27.4.2019 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2018
 • zpráva o hospodaření za rok 2018
 • revizní zpráva za rok 2018
 • návrh rozpočtu na rok 2019
 • volba výboru
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Školení 2019

Praha – město

 

Program školení na rok 2019
Pozvánka na cyklus přednášek oblastního školení
pro odborné instruktory a všechny zahrádkáře Prahy a Středočeského kraje

Školení se koná v budově ZO ČZS Na Skalce, Přetlucká 130, Praha 10 vždy od 9 do 13-14 hodin.

Dopravní spojení:
– autobusem MHD č. 138 ze zastávky Skalka do zastávky Královická (3. zastávka – na znamení!).
– pěšky cca 12 minut od Metra Skalka ulicí Vyžlovská – Přetlucká

Program:

 • 12. ledna 
  • Réva na zahrádce s přihlédnutím na odolné ukrajinské odrůdy 
  • (František Jonáš, František Kopl)
 • 26. ledna
  • Odpovědi na aktuální otázky v ochraně rostlin 
  • (Jaroslav Rod)
 • 9. února
  • Plodová zelenina od A do Z 
  • (Peter Gajdoštin)
 • 1. března
  • Ostružiníky a maliníky na zahrádce. 
  • Způsoby ochrany rostlin před jarními mrazíky.
  • (Ivan Dvořák)

Srdečně Vás zveme na uvedená sobotní dopoledne za symbolické vstupné 20 Kč.

 

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Praha – město
Přetlucká 130, 100 00 Praha 10, č.zo: 800000, IČO: 00433161, tel. 720 970 264

 

Usnesení ČS DZO z 24.7.2018

Usnesení 

členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 24.7.2018 od 14,00 hodin v kanceláři notářky Mgr. Matějčkové

 

Návrh: Členská schůze DZO schvaluje Stanovy v předloženém znění.

Pro usnesení hlasovalo: 49 členů, proti: 0, zdrželo se:0

Návrh byl přijat.

 

Zapsala:          C. Řičánková, v.r.

Ověřil:             K. Hájek, v.r.

 

Členská schůze DZO

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

DRUŽSTVA

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II,

se sídlem Praha 5 – Řeporyje, Pod Zahrádkami 589, PSČ 155 00

Představenstvo Družstva ZO ČZS Řeporyje II svolává členskou schůzi družstva,

na den 24.7.2018 ve 14hodin do  kanceláře notářky Mgr. Šárky Matějčkové,

Praha 1, Senovážné nám. 24.

Program schůze:

 • Volba orgánů schůze
 • Projednání a schválení změn stanov družstva v souvislosti s novou právní úpravou.
 • Schválení usnesení

 

V Praze dne 3.7.2018

 

Ing. Karel Hájek

Předseda představenstva

Družstvo ZO ČZS Řeporyje II

 

Příloha:

 • Stanovy ke schválení

Usnesení VČS DZO

Usnesení 

Výroční členské schůze Družstva ZO ČZS Řeporyje II (dále jen DZO)

konané dne 16.6.2018 od 10,00 hodin v klubovně v Řeporyjích.

Členská schůze DZO schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti od výroční členské schůze konané 17.6.2017
 1. Zprávu o hospodaření za rok 2017
 2. Revizní zprávu za rok 2017
 3. Převedení hospodářského výsledku na nerozdělený zisk
 4. Odkup pozemku 425/2 o výměře 128 m2 za schválenou cenu
 5. Materiály GDPR
 6. ČS u notářky za účasti schválených zplnomocněných zástupců

Členská schůze ukládá Představenstvu DZO:

 1. Pokračovat v jednáních s majiteli pozemků o jejich odkoupení s mandátem této VČS
 2. Pokračovat v odkupu pozemku 425/2 o výměře 128 m2
 3. Zasílat stížnosti na sousední neudržovaný pozemek
 4. Doplnit návrh stanov v bodě 13/1

Členská schůze ukládá členům:

 1. Oznamovat změny telefonů, bydliště a mailových adres
 2. Uhradit dlužné částky do 31.8.2018
 3. Do 30.9.2018 podepsat Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Pro usnesení hlasovalo:  40 členů     proti:  0    zdrželo se:  0

Zapsal: Fojtík, v.r.

Ověřil: Hájek, v.r,

Pozvánka na výroční ČS DZO

Pozvánka

na výroční členskou schůzi Družstva ZO ČZS Řeporyje II,

která se koná v sobotu  dne 16. června 2018 v 10,00 hodin

v klubovně ZO ČZS Řeporyje II, Pod Zahrádkami 98, Praha 5.

Program:

 • Volba orgánů schůze a schválení programu
 • Výroční zpráva
 • Zpráva o hospodaření za rok 2017
 • Revizní zpráva za rok 2017
 • Schválení účetní uzávěrky
 • Odkup pozemku od Mč Řeporyje
 • Schválení dokumentů GDPR
 • Stanovy – další postup
 • Diskuze
 • Schválení usnesení

V případě, že se nemůžete osobně účastnit, pověřte plnou mocí buď jiného člena družstva, nebo rodinného příslušníka. Vzor plné moci je v příloze.

V Praze dne 30.5.2018

Ing. Karel Hájek, v.r.

předseda Družstva

ZO ČZS Řeporyje II

Kontejnery 2018

Kontejnery

Kontejnery na odvoz odpadu,

budou přistaveny

v sobotu 5.5.2018 v 10,00 hodin

na parkoviště dolní a horní části osady na cca 2 hodiny.

 

Do kontejnerů na občanský odpad se nesmí dávat:

Azbest a výrobky obsahující azbest, pneumatiky, barvy, televize a ledničky.

Veškerý odpad shromažďujte, až do přistavení kontejnerů, na svých zahrádkách. Vytváření skládky jinde v osadě je nepřípustné.

Při nakládání udržujte čistotu.

Parkujte tak, aby bylo možno přistavit kontejnery!

 

Výbor ZO

Pozvánka na VČS ZO ČZS Řeporyje II

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98,

155 00 Praha 5

P O Z V Á N K A

na výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

28.4.2018 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2017
 • zpráva o hospodaření za rok 2017
 • revizní zpráva za rok 2017
 • návrh rozpočtu na rok 2018
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

 

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pražské zahrádkové osady

Výstava mapuje osobitý svět pražských zahrádkových osad a představuje jejich vývoj v historickém a zahraničním kontextu.

Městské zahrádkové kolonie, předchůdkyně těch dnešních, jsou součástí evropských a amerických měst od druhé poloviny 19. století. Na přelomu 19. a 20. století se zahrádkové osady objevily i v Čechách. Zahrádkářství v českých zemích má svá specifika vyplývající jak z historického vývoje ve 20. století, tak i ze zvláštní postsocialistické situace, v níž se česká společnost nachází. Od svého počátku do současnosti zahrádky představují možnost odpočinout si od ruchu velkoměsta a příležitost vypěstovat si vlastníma rukama ovoce a zeleninu.

Zahrádkaření je široce rozšířený koníček, který není omezen na jednu společenskou vrstvu nebo profesi, zahrádkaření se věnují mladí i staří, muži i ženy, jednotlivci i celé rodiny. O jejich zájmu vypovídá řada časopisů, televizních a rozhlasových pořadů, webových stránek i zájmových sdružení.

Evropská liga zahrádkářů, která sdružuje zahrádkáře ze 14 zemí Evropy, zastupuje přes 3 milióny zahrádkářů. K nim je třeba ještě připočíst zahrádkáře Českého zahrádkářského svazu, největší české zájmové organizace, který ale není členem Evropské ligy a sdružuje téměř 170 tisíc členů ze zahrádkových osad i z přídomních zahrádek a specializovaných klubů v 2 770 místních organizacích. Mnozí naši zahrádkáři a zahrádkové osady však nejsou členy svazu, a proto je počet zahrádkářů v Čechách ještě vyšší.

Údaje o počtu osad, které v Praze existují, se liší. Podle studie vypracované pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy v roce 2012 je v hlavním městě necelých tři sta osad zaujímajících plochu 730 hektarů. Většina těchto osad je „živá“. Menší polovina z nich je součástí Českého zahrádkářského svazu. Některé zdroje uvádějí až téměř dvojnásobné množství osad s počtem přesahujícím čtyři stovky těch fungujících. Nejmenší pražské osady nedosahují ani 4 000 m2, např. asi nejmenší osada Holyně – Ve Skalách zaujímá necelých 2 500 m2. Naopak největší je osada v Lipencích s rozlohou přes 48 hektarů.

Výstava odkrývá kořeny zahrádkaření v Evropě a historii i současnost pražských osad. Ukazuje, v čem se jednotlivé osady liší a co je naopak pro všechny společné. Čtyřem vybraným pražským osadám (Libeň, Skalka, Jenerálka a Vinoř) se pak věnuje detailněji. Představeny jsou také čtyři osobnosti (M. Schreber, E. Howard, I. V. Mičurin, E. Štorch), které zahrádkaření nějakým způsobem ovlivnily.  Pro ilustraci je výstava doplněna informacemi a fotografiemi ze sedmi zahraničních zahrádkových osad (Velká Británie, Finsko, Švédsko, Polsko, Německo, Rakousko a Dánsko).

Cílem výstavy není propagovat předem připravený názor na zahrádkové osady, proto je výstava sestavena z množství fotografií, map a plánů, aby si každý návštěvník mohl o zahrádkaření a zahrádkářích vytvořit svou vlastní představu.

Místo konání výstavy: Sál architektů, 4. patro Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1
Termín: 6. 6. – 6. 10. 2013
Otevírací doba: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00
Vstupné: zdarma