VČS ZO

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – ZO ŘEPORYJE II, Pod Zahrádkami 98, 155 00 Praha 5,

officeczs@reporyje.cz, www.reporyje.cz

P O Z V Á N K A

na Výroční členskou schůzi ZO ČZS Řeporyje II, která se koná v sobotu

27.4.2024 v 10,00 hodin

v klubovně osady.

Program:

 • zahájení
 • volba orgánů schůze
 • výroční zpráva za rok 2023
 • zpráva o hospodaření za rok 2023
 • revizní zpráva za rok 2023
 • návrh rozpočtu na rok 2024
 • volba výboru ZO a Kontrolní komise
 • přestupky proti osadnímu řádu a jejich řešení
 • organizační záležitosti
 • různé
 • schválení usnesení

Těšíme se na Vaši účast

Vladimír Biener, v. r.

předseda ZO ČZS Řeporyje II

Pokud se nemůžete zúčastnit VČS, pověřte PM rodinného příslušníka nebo souseda, aby byla VČS usnášeníschopná.

Po VČS bude ve 14,00 hodin zprovozněn osadní vodovod,

Připravte na to rozvody na svých zahrádkách.